W dniu 31.05.2022r. na terenie Zakładów Górniczo Hutniczych „Bolesław” S.A w Bukownie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe aplikacyjne mające na celu sprawdzenie poprawności założeń:

 • ,,Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego ZGH „Bolesław” S.A.”
 • ,,Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego ZGH „Bolesław” S.A.”

Przećwiczony został scenariusz nr 5 zawarty w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym ZGH Bolesław S.A.
Tematem ćwiczeń było „Znaczne rozszczelnienie zbiornika magazynującego kwas siarkowy w wyniku uszkodzenia wytrzymałości fundamentów”.
Opis założonej, fikcyjnej sytuacji przedstawiał się następująco: „W dniu 31-05-2022 ok. godz. 10.00 na terenie Działu Prażalni i Fabryki Kwasu Siarkowego ZGH „Bolesław” S.A. w wyniku naruszenia wytrzymałości fundamentów dochodzi do znacznego rozszczelnienia zbiornika magazynowego kwasu siarkowego nr 6 . Poszkodowani zostają pracownicy znajdujący się w pobliżu miejsca zdarzenia. W następstwie zdarzenia dochodzi do powstania rozlewiska uwolnionego kwasu siarkowego, które zgodnie z ukształtowaniem terenu przemieszcza się w kierunku sterowni technologicznej, instalacji nalewaków cystern kolejowych, Zakładu Produkcji Wyrobów Cynkowych BOLTECH Sp. z o.o. oraz ARKOP Sp. z o.o. Rozlewisku towarzyszyło powstanie chmury toksycznych oparów kwasu siarkowego”.

W ćwiczeniach uczestniczyli:

 • Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • Kierownictwo i funkcyjni struktur dowódczych KP PSP w Olkuszu,
 • Pracownicy firm ZGH „Bolesław” oraz ARKOP, w tym Drużyna Ratownictwa Techniczno- Chemicznego,
 • Siły i środki Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego- - pluton MIECHÓW- wariant ratowniczo- gaśniczy,
 • JRG Olkusz,
 • JRG Wolbrom,
 • Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego „KRAKÓW 6”,
 • Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego „OŚWIECIM”
 • Pluton pompowy „KRAKÓW 4”,
 • Jednostki OSP z powiatu olkuskiego,
 • Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie
 • Przedstawiciel Miejskiego Stanowiska Zarządzania Kryzysowego w Bukownie .

Ćwiczenia osiągnęły zamierzony cel i przebiegły z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Przeprowadzone ćwiczenia stanowiły wypełnienie wymagań zawartych w art. 261 ust. 3 /Ustawa Prawo ochrony środowiska/ - „Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przeprowadzania analizy i przećwiczenia realizacji wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego co najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania w nim uzasadnionych zmian….”

Ćwiczenia Ratownicze Straży Pożarnej na terenie ZGH "Bolesław" S.A.