Likwidacja Kopalni

31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Udostępnij:

Informacje o pracy Zespołu ds. monitoringu środowiska po likwidacji Kopalni "Olkusz-Pomorzany"

Powołanie zespołu ds. monitoringu środowiska po likwidacji Kopalni "Olkusz-Pomorzany"

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław" S.A. powołały „Zespół ds. monitoringu środowiska wodnego po likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu „ Olkusz-Pomorzany", w skład, którego wchodzą pracownicy Spółki oraz autorytety naukowe w dziedzinie hydrogeologii i hydrologii z czołowych uczelni krajowych: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki Krakowskiej.

 


Zadaniem powołanego Zespołu jest m. in.:

  • analiza i interpretacja danych z monitoringu środowiska wodnego,
  • prognozowanie z dużym wyprzedzeniem zmian zachodzących w środowisku wodnym podczas zatapiania górotworu,
  • doradztwo i nadzór merytoryczny w zakresie hydrogeologii podczas procesu wypełniania się leja depresji kopalni „Olkusz-Pomorzany",
  • opracowanie sprawozdania z monitoringu środowiska.

W skład sieci monitoringu środowiska wodnego zgodnie z zatwierdzonym „Programem monitoringu środowiska wodnego po likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu Olkusz-Pomorzany”, wchodzą otwory obserwacyjne - piezometry (22), punkty monitoringowe na ciekach (32) oraz na źródłach (31). Punkty zlokalizowane są w obrębie zasięgu leja depresji wytworzonego przez kopalnię oraz w jego obrzeżeniu. W piezometrach dokonywane są obserwacje położenia poziomu zwierciadła wód podziemnych. W wybranych punktach pobierane są próbki do analiz fizykochemicznych. W zakresie monitoringu cieków powierzchniowych prowadzone są obserwacje natężenia przepływu, a w zakresie źródeł pomiary ich wydajności. Wody ze źródeł oraz cieków powierzchniowych są również monitorowane pod kątem ich składu fizykochemicznego.

Dane uzyskane podczas prac terenowych są prezentowane i analizowane na cyklicznych posiedzeniach „Zespołu ds. monitoringu środowiska wodnego po likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany" odbywających się z częstotliwością 1 x na kwartał.

Po każdym posiedzeniu zespołu będzie sporządzana informacja umieszczana min. na stronie internetowej spółki. Po upływie roku zostanie sporządzony roczny raport z monitoringu środowiska wodnego.

Informacja o pracy Zespołu ds. monitoringu środowiska po likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” w I kwartale 2022 r.

Zespół powołany został zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG). W skład Zespołu wchodzą pracownicy ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie oraz naukowcy ze znanych uczelni polskich (Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Śląski oraz Politechnika Krakowska). W dniu 18.03.2022 r. odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu, na którym przedstawiono i przenalizowano wyniki dotychczasowych badań w zakresie pomiarów hydrogeologicznych w otworach obserwacyjnych, pomiarów przepływów w ciekach powierzchniowych w zasięgu leja depresji kopalni „Olkusz-Pomorzany” oraz jego obrzeżeniu. Przeanalizowano również wyniki badań składu chemicznego prób wody z piezometrów i źródeł.


Aktualnie obserwowany jest wznios zwierciadła wody w rejonie centralnym byłej kopalni przy szybach „Dąbrówka”, „Chrobry” oraz „Bronisław”. W piezometrach zainstalowanych w utworach triasowych następuje powolny wznios zwierciadła wody zgodnie z przewidywaniami zawartymi w Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego rud cynku i ołowiu Kopalnia „Olkusz-Pomorzany” (Kraków 2019 r.) W kilku piezometrach przy granicach leja depresji nastąpił wznios poziomu zwierciadła wody. Na podstawie pojedynczych serii pomiarowych wykonanych w początkowym etapie zatapiania wyrobisk nie można stwierdzić, że jest on związany wyłącznie z procesem zatapiania kopalni.

Obserwacje z lat ubiegłych pozwalają stwierdzić, że jest on na tym etapie raczej związany z wysokimi opadami w 2021 roku oraz roztopami występującymi na wiosnę każdego roku. Dalsze badania w piezometrach objętych monitoringiem środowiska wodnego pozwolą na określenie tempa i wzniosu zwierciadła w poszczególnych częściach leja depresji oraz pozwolą zaobserwować trendy zmian w położeniu zwierciadła wody. Zespół zapoznał się z wynikami pomiarów przepływu w ciekach powierzchniowych. W głównych rzekach rejonu Białej Przemszy i Sztole z powodu wyłączenia systemu odwadniania kopalni „Olkusz-Pomorzany”, a tym samym zakończenia ich nienaturalnego zasilania nastąpiło zmniejszenie przepływów. Próby wody pobrane z piezometrów oraz z cieków i źródeł wykazały stabilność składu chemicznego w okresie od wyłączenia pomp głównego odwadniania. Dalsze badania i pomiary będą niezbędne do interpretacji procesów zachodzących podczas całego procesu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” i do ewentualnego weryfikowania prognozy skutków tej likwidacji. Następne posiedzenie zespołu zaplanowane jest na czerwiec 2022 roku.

 

Informacja o pracy Zespołu ds. monitoringu środowiska po likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” w II kwartale 2022 r.

W dniu 20.06.2022 r. odbyło się czwarte posiedzenie Zespołu, na którym przedstawiono i przenalizowano wyniki dotychczasowych badań w zakresie pomiarów hydrogeologicznych w otworach obserwacyjnych, pomiarów przepływów w ciekach powierzchniowych w zasięgu leja depresji kopalni „Olkusz-Pomorzany” oraz jego obrzeżeniu. Przeanalizowano również wyniki badań składu chemicznego prób wody z piezometrów i źródeł.


Aktualnie obserwowany jest szybszy niż spodziewany wznios zwierciadła wody w rejonie centralnym byłej kopalni przy szybach „Dąbrówka” , „Chrobry” oraz „Bronisław”. Podobny wznios zwierciadła wód podziemnych obserwowany jest w otworach obserwacyjnych w centralnej części leja depresji. W kilku piezometrach przy granicach leja depresji gdzie podczas poprzednich pomiarów stwierdzono wznios poziomu zwierciadła wody, tym razem zaobserwowano stabilizację lub spadek poziomu zwierciadła wód podziemnych. Nowe obserwacje potwierdzają tezę, że powyższe wzniosy były związane z wysokimi opadami w 2021 roku oraz roztopami występującymi na wiosnę każdego roku. Dalsze badania w piezometrach objętych monitoringiem środowiska wodnego pozwolą na określenie tempa i wzniosu zwierciadła w poszczególnych częściach leja depresji oraz pozwolą zaobserwować trendy zmian w położeniu zwierciadła wody. Zespół zapoznał się z wynikami pomiarów przepływu w ciekach powierzchniowych. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych w maju stwierdzono, że w głównej rzece regionu Białej Przemszy w Sławkowie przepływ jest stabilny i wynosi ok. 60 m3/min. Podczas analizy wydajności obserwowanych źródeł, stwierdzono stabilność tego parametru. Jedynie wydajność źródła rzeki Sztoły wyraźnie wzrosła, o ok, 30 % w stosunku do poprzednich pomiarów. Badania fizykochemiczne wody na próbach pobranych z piezometrów oraz z cieków i źródeł nie wykazały zmian składu chemicznego w okresie od wyłączenia pomp głównego odwadniania. Dalsze badania i pomiary będą niezbędne do interpretacji procesów zachodzących podczas całego procesu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” i do ewentualnego weryfikowania prognozy skutków tej likwidacji. Następne posiedzenie zespołu zaplanowane jest na wrzesień 2022 roku.

Informacja o pracy Zespołu ds. monitoringu środowiska po likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” w III kwartale 2022 r.

W dniu 20.09.2022 r. odbyło się piąte posiedzenie Zespołu, na którym przedstawiono i przenalizowano wyniki dotychczasowych badań w zakresie pomiarów hydrogeologicznych w otworach obserwacyjnych, pomiarów przepływów w ciekach powierzchniowych w zasięgu leja depresji kopalni „Olkusz-Pomorzany” oraz jego obrzeżeniu. Przeanalizowano również wyniki badań składu chemicznego prób wody z piezometrów i źródeł.


Aktualnie w dalszym ciągu zauważalny jest nieznacznie szybszy niż spodziewany wznios zwierciadła wody w rejonie centralnym byłej kopalni przy szybach „Dąbrówka” , „Chrobry” oraz „Bronisław”. Widoczna jest jednak tendencja do spowolnienia podnoszenia się poziomu wód podziemnych. Podobny wznios zwierciadła wód podziemnych obserwowany jest w otworach obserwacyjnych w centralnej części leja depresji. W piezometrach przy granicach leja depresji w części wschodniej oraz południowej ponownie stwierdzono obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych. W piezometrach objętych monitoringiem przy północno-zachodniej granicy leja depresji stwierdzono natomiast podniesienie poziomu zwierciadła wód podziemnych lub jego stabilizację. Dalsze badania w piezometrach objętych monitoringiem środowiska wodnego pozwolą na określenie tempa i wzniosu zwierciadła w poszczególnych częściach leja depresji oraz pozwolą zaobserwować trendy zmian w położeniu zwierciadła wody. Zespół zapoznał się również z wynikami pomiarów przepływu w ciekach powierzchniowych. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych we wrześniu stwierdzono, że w głównej rzece regionu Białej Przemszy w punktach badawczych zlokalizowanych na odcinku od Chrząstowic do Sławkowa przepływy uległy nieznacznym wzrostom co mogło być spowodowane opadami atmosferycznymi. W Sławkowie odnotowano natomiast spadek przepływu o ok. 30 %, aktualnie wynosi ok. 45 m3/min. Podczas analizy wydajności obserwowanych źródeł, stwierdzono stabilność tego parametru. Wydajność źródła rzeki Sztoły utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 3 m3/min. Badania fizykochemiczne wody na próbach pobranych z piezometrów i źródeł nie wykazały znaczących zmian składu chemicznego w stosunku do poprzednich badań. Dalsze badania i pomiary będą niezbędne do interpretacji procesów zachodzących podczas całego procesu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” i do ewentualnego weryfikowania prognozy skutków tej likwidacji. Następne posiedzenie zespołu zaplanowane jest na grudzień 2022 roku.

Informacja o pracy Zespołu ds. monitoringu środowiska po likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” w IV kwartale 2022 r.

W dniu 13.12.2022 r. odbyło się szóste posiedzenie w/w Zespołu, na którym przedstawiono i przenalizowano najnowsze wyniki dotychczasowych badań w zakresie pomiarów hydrogeologicznych w otworach obserwacyjnych, pomiarów przepływów w ciekach powierzchniowych w zasięgu wypełniającego się leja depresji kopalni „Olkusz-Pomorzany” oraz jego obrzeżeniu. Przeanalizowano również wyniki badań składu chemicznego prób wody z piezometrów i źródeł. W analizach wykorzystano również informacje dotyczące wielkości opadów atmosferycznych z punktów monitoringowych IMGW zlokalizowanych w rejonie działalności byłej kopalni.

Na podstawie przeprowadzonej kolejnej serii pomiarowej stwierdzono, że zauważalny jest szybszy niż przewidywany wznios zwierciadła wody w rejonie centralnym byłej kopalni przy szybach „Dąbrówka” , „Chrobry” oraz „Bronisław”, z widoczną tendencją do spowolnienia podnoszenia się poziomu wód podziemnych. Podobny wznios zwierciadła wód podziemnych obserwowany jest w otworach obserwacyjnych w centralnej części leja depresji (centralny rejon byłej kopalni nie pokrywa się z centrum leja depresji). W piezometrach poziomu jurajskiego jak i triasowego przy granicach leja depresji w części wschodniej oraz południowej stwierdza się tendencję do obniżania poziomu zwierciadła wód podziemnych. Obniżenie wód podziemnych w piezometrach jurajskich jest najprawdopodobniej wynikiem panującej suszy hydrologicznej, i niewielkiej ilości opadów atmosferycznych w ubiegłych miesiącach. Piezometry objęte monitoringiem przy północno-zachodniej granicy byłego leja depresji wykazują dalszą tendencję do wzrostu położenia poziomu zwierciadła wód podziemnych lub jego stabilizację. Dalsze badania w piezometrach objętych monitoringiem środowiska wodnego pozwolą na określenie tempa i wzniosu zwierciadła w poszczególnych częściach leja depresji oraz pozwolą zaobserwować trendy zmian w położeniu zwierciadła wody.

Zespół zapoznał się również z wynikami pomiarów przepływu w ciekach powierzchniowych. Na podstawie pomiarów wykonanych w październiku i listopadzie, w większości punktów pomiarowych stwierdzono spadki wielkości przepływu. W głównej rzece regionu Białej Przemszy w punktach badawczych zlokalizowanych na odcinku od Chrząstowic do Sławkowa przepływy uległy spadkom od ok. 25 do 40%. W Sławkowie przepływ aktualnie wynosi ok. 22,3 m3/min co oznacza spadek o ok. 40%.

Podczas analizy wydajności źródeł obserwowanych w ramach monitoringu, stwierdzono stabilność tego parametru. Wydajność źródła rzeki Sztoły w dalszym ciągu utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 3 m3/min.

Badania fizykochemiczne wody na próbach pobranych ze źródeł nie wykazały znaczących zmian składu chemicznego w stosunku do poprzednich badań.

Badania wód w piezometrach również wykazują stabilność składu chemicznego. Jedynie w piezometrze jurajskim KP-42 na północy poza granicą byłego leja depresji stwierdzono podwyższone zawartości chlorków, sodu oraz wapnia co może być efektem dopływu ścieków bytowych.

Analizie poddane zostały również wyniki badań wód pompowanych szybem Chrobry. W okresie od września do grudnia 2022 r. stwierdzono spadek zawartości metali (żelaza i cynku) o ok. 40 % i spadek zawartości siarczanów o ok. 30%.

Dalsze badania i pomiary będą niezbędne do interpretacji procesów zachodzących podczas całego procesu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” i do ewentualnego weryfikowania prognozy skutków tej likwidacji. Następne posiedzenie zespołu zaplanowane jest na marzec 2022 roku. Do kolejnego posiedzenia zostanie przygotowany raport podsumowujący prowadzone prace w ciągu ostatniego roku od czasu wyłączenia systemu odwadniania kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany”.

Komunikat został opracowany przez Zespół ds. monitoringu środowiska wodnego.

Artykuły, Publikacje

Zalewiska, podtopienia, zapadliska – temat znany od lat nabiera aktualności

Zalewiska, podtopienia, zapadliska – temat znany od lat nabiera aktualności

Panel ekspercki w sprawie wystąpienia potencjalnych podtopień na terenach pogórniczych w gminach powiatu olkuskiego – 16.01.2023
Polemika Naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof dr hab. inż. Jacka Motyki i dr hab. inż. Kajetana d'Obyrn do artykułu "Tu o kopalni nikt złego słowa nie powie". Ale katastrofę widać gołym okiem Moniki Waluś

Polemika Naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof dr hab. inż. Jacka Motyki i dr hab. inż. Kajetana d'Obyrn do artykułu "Tu o kopalni nikt złego słowa nie powie". Ale katastrofę widać gołym okiem Moniki Waluś

"Tu o kopalni nikt złego słowa nie powie". Ale katastrofę widać gołym okiem Monika Waluś Data utworzenia: 14 listopada 2022 12:25 Monika Waluś Dziennikarka Onet Wiadomości...
OBSERWACJE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W OKRESIE III KWARTAŁU 2022

OBSERWACJE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W OKRESIE III KWARTAŁU 2022

Sprawozdanie z monitoringu przyrodniczego i nadzoru nad działaniami ograniczającymi skutki ekologiczne w związku z zakończeniem odwadniania kopalni „Olkusz-Pomorzany” wrzesień 2022
Prezes Bogusław Ochab na konferencji pn.: Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji.

Prezes Bogusław Ochab na konferencji pn.: Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji.

Polska Izba Ekologii we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa zorganizowała 12 października br. konferencję pn.: Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji.
SZTOŁA - jak kopalnia cynku i ołowiu ponad 50 lat ratowała rzekę oraz wpływ Kopalni Piasku Szczakowa na przepływ wody w rzece.

SZTOŁA - jak kopalnia cynku i ołowiu ponad 50 lat ratowała rzekę oraz wpływ Kopalni Piasku Szczakowa na przepływ wody w rzece.

Sztoła – piękna meandrująca rzeka, tworząca urokliwe wąwozy i zakola, od wieków związana była z górnictwem.
 Komisja Senacka - Prezes ZGH wyjaśnia przebieg procesu likwidacji kop. "Olkusz-Pomorzany"

Komisja Senacka - Prezes ZGH wyjaśnia przebieg procesu likwidacji kop. "Olkusz-Pomorzany"

26 kwietnia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, podczas której omawiane były kwestie ekologiczne związane z likwidacją kopalni. W posiedzeniu wzięli udział obok...
Sprzątaliśmy wspólnie Dolinę Sztoły

Sprzątaliśmy wspólnie Dolinę Sztoły

W sobotę 23 kwietnia 2022 miał miejsce finał czterodniowej akcji POSPRZĄTAJMY WSPÓLNIE DOLINĘ SZTOŁY! odbywającej się z okazji Światowego Dnia Ziemi. W społecznej akcji sprzątania wzięli udział...
My już rozpoczęliśmy ...

My już rozpoczęliśmy ...

Dnia 20 kwietnia 2022 r. pod patronatem Urzędu Miasta w Bukownie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Gliwice i Katowice, przy wsparciu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie,...
Sprawozdanie z monitoringu przyrodniczego i nadzoru nad działaniami ograniczającymi skutki ekologiczne w związku z zakończeniem odwadniania kopalni „Olkusz-Pomorzany” luty - marzec 2022

Sprawozdanie z monitoringu przyrodniczego i nadzoru nad działaniami ograniczającymi skutki ekologiczne w związku z zakończeniem odwadniania kopalni „Olkusz-Pomorzany” luty - marzec 2022

Sprawozdanie obejmuje okres od początku lutego do końca marca 2022 r. W okresie tym prowadzone były bieżące konsultacje i nadzór przyrodniczy nad działaniami podejmowanymi przez ZGH „Bolesław” S.A....
Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w ZGH Bolesław.

Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w ZGH Bolesław.

Realizacja przez ZGH „Bolesław” S.A. strategii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu dąży do dalszego wzmacniania pozytywnego wizerunku Spółki i kształtowania właściwych...
NIeustępliwa - Pompowanie

NIeustępliwa - Pompowanie

Walka z wodą w kopalniach olkusko-bolesławskich to cała historia, ale żaden historyk nie jest w stanie jej spisać – do tego potrzebny byłby dobry literat. Ja nie jestem ani jednym, ani drugim,...
 Nieustępliwa - Odwadnianie

Nieustępliwa - Odwadnianie

Nie ma bezpiecznego górnictwa. Dla jednego niebezpiecznym jest metan, dla drugiego tąpania, niespokojny górotwór, dla jeszcze innego ogromne głębokości a dla rudnego, wielowiekowego górnictwa...
 Nieustępliwa - Woda

Nieustępliwa - Woda

„Nieustępliwa…”, to tytuł opracowania, którego tematem jest zagrożenie wodne występujące w podziemnym górnictwie olkusko-bolesławskim. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich...
Ostatnia Kropla wody

Ostatnia Kropla wody

z kopalni „Olkusz-Pomorzany” film zawierający rys historyczny początków górnictwa rud na ziemi olkuskiej i sposobów odwadniania wyrobisk aż do momentu wyłączenia pomp odwadniających.
Wody rejonu olkuskiego

Wody rejonu olkuskiego

Część I – Tytułem wprowadzenia W zażartej dyskusji toczącej się łamach prasy, w telewizji i na różnych forach społecznościowych, daje się zauważyć widoczny brak historycznego odniesienia...
Informacja dotycząca działań środowiskowych związanych z likwidacją

Informacja dotycząca działań środowiskowych związanych z likwidacją

kopalni „Olkusz-Pomorzany” w rejonie kanału Dąbrówka i rzeki Białej w Gminie Bolesław Służby zakładowe ZGH „Bolesław” S.A., w ramach stałego nadzoru przeprowadziły kontrolę kanału Dąbrówka, którym...
Oświadczenie Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. dotyczące reportaży

Oświadczenie Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. dotyczące reportaży

wyemitowanych w Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP1 w dniach 05.10.2021 i 08.02.2022 Szanowni Państwo W reakcji na powtarzające się medialne ataki skierowane przeciwko Zarządowi ZGH „Bolesław” S.A...
Spotkanie Grupy Inicjatywnej „Od źródeł Sztoły do Leśnego Dworu”

Spotkanie Grupy Inicjatywnej „Od źródeł Sztoły do Leśnego Dworu”

zostało zorganizowanie w formie wideokonferencji w dniu 24 stycznia 2022 roku Grupa Inicjatywna na rzecz rzeki Sztoły powołana przy Stowarzyszeniu Szansa Białej Przemszy skierowała pismo w dniu...
Działania związane z potencjalnym wystąpieniem zapadlisk

Działania związane z potencjalnym wystąpieniem zapadlisk

Informacja ZGH „Bolesław” S.A. o wystąpieniu potencjalnych deformacji terenu w związku z likwidacją kopalni „Olkusz-Pomorzany”. 4 lutego 2022 roku, w trybie on-line, Starostowie Powiatu Olkuskiego i...

Informacje w Mediach

Przegląd Ekologiczny 2022-10, tom 70

Zmiany natężenia przepływu w rzece Sztole (rejon olkuski) w warunkach drenażu górniczego Damian Cień, Jacek Motyka, Kajetan d’Obyrn

Ekologia 03/103/2022 r.

Studium przypadku (case study) rozwiązania dla branży cynkowej w ZGH "Bolesław" w Bukownie

Nasze Miasto Jaworzno - 29.07.2022

"SZTOŁA - jak kopalnia cynku i ołowiu ponad 50 lat ratowała rzekę" Wpływ kopani piasku Szczakowa na przepływ w rzece.

Ekologia 02/102/2022 r.

"Aspekty gospodarcze, ekologiczne i społeczne likwidacji kopalni "Olkusz- Pomorzany" w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A. w Bukownie

Strefa Biznesu nr 03/2022

"Nam też zależy na ekologii" Rozmowa z Bogusławem Ochabem, Prezesem Zarządu Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A w Bukownie

GŁOS BUKOWNA STYCZEŃ-MARZEC Nr 1-3/2022

Wywiad z Prezesem Zarządu ZGH "Bolesław" Bogusławem Ochabem.
Spotkanie Grupy Inicjatywnej "Od źródeł Sztoły do Leśnego Dworu"

Likwidacja kopalni w zgodzie z ekologią

i troską o pracowników

Los zwierząt żyjących w Sztole i Białej

po wyłączeniu pomp w kopalni „Olkusz-Pomorzany” – fakty

Nadleśnictwo Olkusz - Zagrożenia Zapadliskami

Las w okolicy Żurady i Mazańca zagrożony jest zapadliskami.

"Od źródeł Sztoły do Leśnego Dworu"

Spotkanie grupy inicjatywnej w ZGH "Bolesław" S.A.
materiał wideo

Zapadlisko w Bolesławiu k/Olkusza.

„Wielkie zapadlisko w Bolesławiu k/Olkusza”
materiał wideo

GAZETA OLKUSKA z dnia 31.01.2022 r.

„Ujęcia wody pitnej niezagrożone – naukowcy z AGH wyjaśniają”
wersja PDF - pobierz

DZIENNIK ZACHODNI z dnia 28.01.2022 r.

Czy istnieje zagrożenie zatrucia wody? Posłuchajmy opinii fachowca

WYBORCZA.PL Sosnowiec z dnia 28.01.2022 r.

Zatrute ujęcia wody w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Jaworznie? "Jakim cudem woda pokona siły grawitacji"

GAZETA OLKUSKA z dnia 17.01.2022 r.

„Rzeki Biała i Sztoła w sytuacji zakończenia olkuskiego górnictwa kruszcowego – chłodnym okiem przyrodników”
wersja PDF - pobierz

GŁOS BUKOWNA LIPIEC-WRZESIEŃ Nr 7-9/2021

Wypowiedź Burmistrza Miasta Bukowno „Czy to już koniec Sztoły”.

INTERPELACJA 19610
z dnia 12.02.2021r.

do prezesa Rady Ministrów w sprawie zaniknięcia rzek Sztoły i Baby w wyniku zamknięcia Kopalni "Olkusz- Pomorzany"

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi

Komisja Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej nr 74
z dnia 3.12.2021 r.

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, obradująca pod przewodnictwem posła Marka Sawickiego (KP)