Usługi Laboratoryjne

Zespół Laboratoriów Badawczych ZGH "Bolesław" S.A. prowadzi działalność w zakresie usług analitycznych obejmujących głównie dziedzinę chemii nieorganicznej oraz w zakresie badań środowiska pracy. Działalność prowadzona jest w dwóch specjalistycznych laboratoriach: Laboratorium Chemicznym i Laboratorium Badań Środowiskowych

Wykwalifikowany i doświadczony personel, nowoczesna aparatura pomiarowa, objęta regularnym nadzorem metrologicznym oraz udział w wiodących badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, gwarantują rzetelność wykonywanych usług oraz wiarygodność uzyskiwanych wyników. Potwierdza to Certyfikat Akredytacji nr AB 1140 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikat Akredytacji

 Zakres Akredytacji AB1140-28

Zespół Laboratoriów Badawczych ZGH "BOLESŁAW" S.A. zwraca się z prośbą o udział w badaniu poziomu zadowolenia naszych Klientów. Wypełnienie niniejszej ankiety ma na celu zebranie uwag i opinii dotyczących współpracy, a otrzymane wyniki przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych przez nas usług.

 ANKIETA - POBIERZ

Po wypełnieniu prosimy wysłać pocztą lub e-mailem

Dla Klienta

Próbki do badań razem ze zleceniem prosimy przesyłać na adres:

ZGH "BOLESŁAW" S.A.
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno

Kontakt:

Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych
tel. +48 32 295 56 58, +48 734 423 939
Laboratorium Chemiczne
tel. +48 32 295 56 03, +48 666 011 853
e-mail: laboratorium@zghboleslaw.pl
Laboratorium Badań Środowiskowych
tel. +48 32 295 58 59, +48 881 962 997
e-mail: labsrod@zghboleslaw.pl

Laboratorium Chemiczne

 • • pobieranie koncentratów cynku (tlenkowych i siarczkowych)
 • • pobieranie ścieków
 • • wody podziemne i powierzchniowe
 • • ścieki
 • • wapno budowlane (hydratyzowane, palone)
 • • dodatki paszowe (premiksy) stałe i płynne
 • • paliwa stałe (węgiel kamienny, koks)
 • • metale kolorowe i stopy (cynk, miedź, glin, ołów, mosiądz, nikiel)
 • • materiały ołowionośne (PbO, PbSO4, PbS, popiół Pb)
 • • rudy cynkowo-ołowiowe
 • • kwas siarkowy
 • • odpady stałe i płynne
 • • roztwory kwasu solnego z wanien ocynkowniczych (kwasy trawiące, topnik)
 • • nawozy stałe i płynne (mineralne, mineralno-organiczne, środki wapnujące)
 • • materiały cynkonośne (ZnO, ZnSO4, ZnS, popiół Zn, pył Zn)
 • • środki wspomagające uprawę roślin stałe i płynne
 • • wyroby chemiczne (np. odczynniki chemiczne)
 • • gleby

Formularz Laboratorium Chemiczne

Laboratorium Badań Środowiskowych

 • • czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia w środowisku pracy: pyłowe, chemiczne, fizyczne
 • • prowadzenie rejestrów badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami
 • • skład powietrza i wód kopalnianych – w dostarczonych próbkach: - powietrze: tlen, tlenek węgla, ditlenek węgla, węglowodory ciężkie, metan, wodór, tlenki azotu, ditlenek siarki, - wody: metan, związki ligninosulfonowe.

Formularz Laboratorium Badań Środowiskowych

Aparatura Chemiczna

 • Nowoczesna aparatura chemiczna, którą dysponuje laboratorium spełnia wymogi norm europejskich i światowych. Zespół Laboratoriów Badawczych stale inwestuje w zakup nowego sprzętu, aby tym samym zwiększać czułość oprzyrządowania jak również poszerzyć obszar oferowanych usług badawczych.
 • Laboratorium Chemiczne - dysponuje między innymi:
 • • spektrofotometry UV-Vis
 • • spektrometry absorpcji atomowej ze wzbudzeniem w płomieniu F-AAS, piecu grafitowym GF-AAS, oraz techniką zimnych par CV-AAS i generacji wodorków HG-AAS
 • • spektrometry atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej ICP-OES
 • • chromatograf jonowy (IC)
 • • analizator węgla i siarki
 • • analizator rtęci
 • • kalorymetr automatyczny
 • • urządzenia do przygotowywania próbek (młynki, kruszarki, suszarki)
 • • aparaty do miareczkowania potencjometrycznego (Titrino)
 • • mierniki do pomiaru pH, przewodności oraz jonów
 • Laboratorium Badań Środowiskowych - dysponuje między innymi:
 • • aspiratory przenośne i stacjonarne, analizator ANKO-3 ,luksomierze, miernik drgań, miernik środowiska cieplnego, miernik poziomu dźwięku, przepływomierze, przyrząd wielogazowy, psychrometr, termohigrometr, termohigrobarometr, rotametry, spektrofotometr, aparat SRG, kalibratory