Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A.

Zakłady Górniczo - Hutnicze „Bolesław" S.A.

są producentem najwyższej jakości cynku, stopów cynku, kwasu siarkowego oraz koncentratów cynkowo-ołowiowych.

Spółka prowadzi działalność w zakresie odzysku odpadów cynkonośnych,  sprzedaży ciepła oraz usług laboratoryjnych.
Misją naszej Firmy jest dostarczenie naszym klientom wyrobów i usług o najwyższej jakości przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy oraz możliwie niskim, negatywnym oddziaływania na środowisko.

W procesach zarządzania Firmą kierujemy się w szczególności:

  • wysoką jakością oferowanych wyrobów i usług;
  • zaufaniem i satysfakcją naszych Klientów;
  • zapewnieniem zgodności z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Spółki;
  • doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem i BHP zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018;
  • podnoszeniem kwalifikacji załogi;
  • prowadzeniem działań w celu redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez: zapobieganie zanieczyszczeniom, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz efektywną gospodarkę odpadami;
  • stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska;
  • zapewnieniem bezpiecznych miejsc racy poprzez eliminację zagrożeń i ograniczanie ryzyk związanych z BHP;
  • zapewnieniem udziału pracowników oraz ich przedstawicieli w działaniach związanych z BHP;
  • wykorzystaniem szans na poprawę warunków pracy.

Certyfikat Zatwierdzenia norm ISO-9001:2015 ISO-14001:2015 ISO-45001:2018