Zakład Dużego Ryzyka ZDR

Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej

ZGH BOLESŁAW S.A. zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ze względu na stosowanie w hutniczym ciągu technologicznym siarczanu cynku jako medium procesowego zostały zaliczone do grupy Zakładów Dużego Ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Każda substancja stosowana w toku produkcji cynku elektrolitycznego posiada aktualną Kartę charakterystyki. Zgodnie z zaleceniami producenta substancje są transportowane, stosowane i magazynowane według zaleceń wskazanych w przedmiotowych kartach.

Realizując obowiązki zawarte w przepisach prawnych (SEVESO III), ZGH Bolesław S.A. posiada wymagane prawem dokumenty, w tym:

W wyniku szczegółowej analizy zagrożeń instalacji i obiektów Spółki wykonanej na potrzeby Raportu o Bezpieczeństwie (RoB) zidentyfikowano potencjalne jak i reprezentatywne scenariusze awaryjne. Przeprowadzona analiza ryzyka wykazała brak istotnego oddziaływania skutków stanów awaryjnych poza terenem zakładu.

W przypadku wystąpienia awarii informacja o zdarzeniu niezwłocznie zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki w zakładce: ZDR. Dodatkowo informacja ta będzie przekazana odpowiednim organom i jednostką samorządowym zgodnie z ustalonymi zasadami określonymi w INSTRUKCJI.

 

Ponadto informujemy, że w siedzibie firmy, w Dziale Ochrony Środowiska, ZDR i Ochrony Przeciwpożarowej istnieje możliwość zapoznania się z Raportem o Bezpieczeństwie. Termin zapoznania prosimy uzgadniać na nr tel. 32 295 5537 lub 32 295 5955.

Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii i zagrożenia chemicznego

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych w ZGH "Bolesław" S.A.

Informacja o wpływie prowadzonej działalności związanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i na środowisko

W 2006 r. Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S. A. w Bukownie zostały zaklasyfikowane jako Zakład o Dużym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej z tytułu stosowania w hutniczym ciągu technologicznym siarczanu cynku (ZnSO4)w postaci uwodnionych roztworów.

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Zakład posiada wymagane prawem dokumenty:

  • Zgłoszenie,
  • Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym,
  • Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy,
  • Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy,
  • Raport o bezpieczeństwie, który uzyskał pozytywną decyzję Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Dnia 05.09.2017r Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (decyzja nr WZ.5513.12.8.4.2017) , zgodnie z art. 259 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz.1219 – tekst jednolity) określił grupę zakładów których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki (tzw. efekt domina).

Decyzja dotyczy:

  • Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S. A. w Bukownie (zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii),
  • Spółki Arkop Sp. z o.o. w Bukownie( zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii), 
  • Boltech Sp. z o.o. w Bukownie (potencjalny sprawca poważnej awarii przemysłowej).

Burmistrz miasta Bukowno, Wójt Gminy Bolesław, Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu oraz spółki położone w bliskiej odległości od ZGH”Bolesław” S.A. tj.: Arkop Sp. z o.o., Boloil S.A. z o.o. zostały poinformowane o możliwości wystąpienia potencjalnego zagrożenia.