Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie została ustanowiona w dniu 12 kwietnia 2018 roku. Celem Fundacji jest działalność na rzecz lokalnej społeczności zamieszkałej na obszarze objętym działalnością prowadzoną przez ZGH. Powołanie Fundacji i realizacja jej zadań statutowych wpisuje się w cele Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (corporate social responsibility), przyjętej przez ZGH „Bolesław” S.A.

W roku 2020 Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Niezmiernie ważna w działalności Fundacji jest dbałość o dziedzictwo minionych pokoleń oraz zachowanie bogatych tradycji kopalnictwa rudnego w rejonie olkuskim. Jest to szczególnie istotne teraz, gdy obecne od wieków na tych ziemiach górnictwo odeszło do przeszłości. W grudniu 2020 roku zamknięta została ostatnia funkcjonującą kopalnia rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany”. Dlatego świadomi swoich obowiązków względem przeszłości, wyznaczyliśmy sobie cel, jakim jest podtrzymywanie pamięci o górnictwie oraz kultywowanie tradycji i obyczajów górniczych, które zapisały tak piękną kartę w historii naszego rejonu.


Stąd też Fundacja objęła opieką wystawę multimedialną Kopalnię Wiedzy o Cynku, która w sposób oczywisty wpisuje się w działalność Fundacji. KWoC stała się siedzibą Fundacji oraz miejscem spotkań, seminariów i warsztatów kulturalnych związanych z tematyką górniczą i hutniczą.