Kodeksy sieciowe NC HVDC

Energia Elektryczna - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Informacje Ogólne

Informujemy, że w dniu 28 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dalej: Rozporządzenie 2016/1447).

Na podstawie art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1447 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dany system lub moduł parku energii prądu stałego) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru do sieci elektroenergetycznej.
PSE S.A. w dniu 4 lutego 2019 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/1447, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.
Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1447 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.
Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ, z dnia 20 marca 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego przedłożone przez PSE S.A.
Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1447 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 28 września 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1447 systemy wysokiego napięcia prądu stałego oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także systemy i moduły modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.
Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC HVDC dostępny jest pod linkiem:
https://www.pse.pl/hvdc
Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela systemu HVDC lub właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, w ramach procesu zapewniania zgodności podział obowiązków między właścicielem systemu HVDC lub właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, a operatorom systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności, a także dodatkowe szczegółowe przepisy i szczegóły procedury pozwolenia na użytkowanie dostępny jest pod linkiem:

Wykaz informacji, dokumentów i wymagań dotyczących kodeksu NC HVDC


Pozwolenia na użytkowanie dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 55 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1447 ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (zwanym NC HVDC), a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzenia z dniem 08.09.2019 r., ZGH BOLESŁAW S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, a także funkcjonujących systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.
Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu wysokiego napięcia prądu stałego lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz po stronie ZGH BOLESŁAW S.A., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie.
Zestawienie procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC.

Dla systemu HVDC

 1. Dla systemu HVDC
  Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC

  1.1 Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC – „Oświadczenie o gotowości do przyjęcia napięcia”
  1.2 Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC – „Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych”
  1.3 Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów (…)”
 2. Wzór wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC 
  2.1 Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC – „Poświadczenie zgodności”
  2.2 Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC – „Zgłoszenie gotowości do pierwszej synchronizacji"
  2.3 Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów (…)”
 3. Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu HVDC 
  3.1 Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu HVDC – „Poświadczenie zgodności” 
  3.2 Załącznik nr 7 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu HVDC – „Protokół z wykonania umowy o przyłączenie” 
 4. Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla systemu HVDC
  4.1 Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla systemu HVDC – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów (…)
 5. Dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego 
  Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego
  5.1 Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Oświadczenie o gotowości do przyjęcia napięcia”
  5.2 Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych” 
  5.3 Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów (...)”
 6. Wzór wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego
  6.1 Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Poświadczenie zgodności”
  6.2 Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Zgłoszenie gotowości do pierwszej synchronizacji”
  6.3 Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów (…)”
 7. Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego
  7.1 Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Poświadczenie zgodności”
  7.2 Załącznik nr 7 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Protokół z wykonania umowy o przyłączenie” 
 8. Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego
  8.1 Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Dane osoby upoważnionej do kontaktów (…)”

Modernizacje systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 4 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1447 ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (zwanym NC HVDC), a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 08.09.2019 r., ZGH BOLESŁAW S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z objęciem wymogami kodeksu NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.
Procedura objęcia istniejącego systemu wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu wysokiego napięcia prądu stałego lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz po stronie ZGH BOLESŁAW S.A., prowadzących do wydania decyzji w sprawie objęcia istniejącego systemu wysokiego napięcia prądu stałego lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami kodeksu NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń.
Zestawienie procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Wytyczne Komisji ds. opracowania procedury objęcia istniejącego systemu wysokiego napięcia prądu stałego oraz istniejącego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany
  1.1 Załącznik do wytycznych - Procedura objęcia istniejącego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany
 2. Wzór - Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego
  2.1 Załącznik nr 1 do powiadomienia o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego. Wzór - Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego.

Testowanie i certyfikacja systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 70 ust. 3a i 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej 2016/1447 ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (zwanym NC HVDC), a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 08.09.2019 r., TAURON Dystrybucja S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami testowania i certyfikacji systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, a także funkcjonujących systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.
Procedura testowania systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz po stronie TAURON Dystrybucja S.A., prowadzących do przeprowadzenia wymaganych testów oraz zapewnienia wymaganej certyfikacji systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, a także właściwej interpretacji wyników przeprowadzonych testów oraz załączonych certyfikatów.

Zestawienie procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Dla systemu HVDC
  Procedura testowania systemów HVDC wraz z podziałem obowiązków między właścicielem systemu HVDC a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu
  1.1 Załącznik nr 1. Program ramowy testu zgodności w zakresie Zdolności do generacji mocy biernej
  1.2 Załącznik nr 2. Program ramowy testu zgodności w zakresie Pracy w trybie regulacji napięcia
  1.3 Załącznik nr 3. Program ramowy testu zgodności w zakresie Pracy w trybie regulacji mocy biernej
  1.4 Załącznik nr 4. Program ramowy testu zgodności w zakresie Pracy w trybie regulacji współczynnika mocy
  1.5 Załącznik nr 5. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności tryb FSM
  1.6 Załącznik nr 6. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności tryb LFSM-O
  1.7 Załącznik nr 7. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności tryb LFSM-U
  1.8 Załącznik nr 8. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności Możliwości regulacji mocy czynnej
  1.9 Załącznik nr 9. Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów HVDC. 
  1.10 Załącznik nr 1 do Procedury rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów HVDC. Wzór - Centralny rejestr certyfikatów sprzętu dla systemów HVDC

 2. Dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego
  Procedura testowania modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu 
  2.1 Załącznik nr 1. Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie Zdolności do generacji mocy biernej
  2.2 Załącznik nr 2. Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie Pracy w trybie regulacji napięcia
  2.3 Załącznik nr 3. Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie Pracy w trybie regulacji mocy biernej
  2.4 Załącznik nr 4. Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie Pracy w trybie regulacji współczynnika mocy
  2.5 Załącznik nr 5. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności tryb LFSM-O
  2.6 Załącznik nr 6. Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie zdolności tryb LFSM-U
  2.7 Załącznik nr 7. Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie zdolności możliwości regulacji mocy czynnej
  2.8 Załącznik nr 8. Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie zdolności tryb FSM
  2.9 Załącznik nr 9. Program ramowy testu zgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego w zakresie zdolności Regulacji odbudowy częstotliwości
  2.10 Załącznik nr 10. Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla PPM DC
  2.11 Załącznik nr 11 do Procedury rejestracji certyfikatów sprzętu dla PPM DC. Wzór - Centralny rejestr certyfikatów sprzętu