Paliwa Gazowe - Gaz

Przedsiębiorstwo Energetyczne ZGH "Bolesław" S.A.

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. prowadzą działalność gospodarczą , której przedmiotem jest dystrybucja oraz obrót paliwami gazowymi na podstawie:

  • koncesji na obrót paliwami gazowymi nr OPG/365/605/W/OKR/2017/RF z dnia 12 grudnia 2017r
  • koncesji na dystrybucję paliw gazowych nr DPG/172/605/W/OKR/2017/RF z dnia 12 grudnia 2017r.

udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Rozliczenie za dostarczane paliwo gazowe następuje w oparciu o zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy oraz cenniki określające ceny i stawki opłat, jak również w oparciu o zainstalowane układy pomiarowo-rozliczeniowe.