Plan Ograniczeń

Paliwa Gazowe - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Zakłady Górniczo Hutnicze Bolesław S.A działając zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym  [Dz.U. z 2017 r. poz. 1210 z późn. zm.], przedstawiają "Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego – drugie opracowanie w 2017 r.", zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Plan obowiązuje od  24 kwietnia 2018 r. do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego Planu. 

 

Na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2007 r. nr 178 poz. 1252] do wiadomości publicznej podawana jest tylko pierwsza część Planu ograniczeń. 

 

Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego grupy E dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ZGH Bolesław S.A.