Kodeksy sieciowe NC RFG

Energia Elektryczna - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Informacje Ogólne

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Na podstawie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja wytwórcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/631, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/631 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.
Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ, z dnia 2 stycznia 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania jednostek wytwórczych przedłożone przez PSE S.A.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/631 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 27 kwietnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/631 jednostki wytwórcze przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także jednostki wytwórcze modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC RfG dostępny jest pod linkiem:
https://www.pse.pl/rfg

Ogólny wykaz informacji, dokumentów i wymagań dotyczących kodeksu NC RfG dostępny jest pod linkiem:
Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań

Zbiór wymagań technicznych dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji dostępny jest pod linkiem:
Zbiór wymagań technicznych moduły wytwarzania A_v2

Aktualizacja wymagań technicznych dla modułów wytwarzania typu A weszła w życie w dniu 31.12.2019 r. Najnowsze zmiany precyzują zasady przyłączenia mikroinstalacji za pomocą falowników jednofazowych.


Pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 29 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ZGH BOLESŁAW S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedury i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla przyłączanych modułów wytwarzania energii typu A, B i C*, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.
Procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B i C obejmują zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ZGH BOLESŁAW S.A., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii.
Wykaz stosownych procedur i dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej przyłączanych na zgłoszenie (mikroinstalacje).
 2. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie.
 3. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu B i C.
 4. Wzór dokumentu modułu wytwarzania energii dla typu B i C.
 5. Wzór dokumentu instalacji modułu wytwarzania energii dla typu A.
 6. Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ZGH BOLESŁAW S.A.
 7. Klauzula Informacyjna ZGH BOLESŁAW S.A. przyłączanie mikroinstalacji.

*Podział modułów wytwarzania energii:


Pozwolenie na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 29 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ZGH BOLESŁAW S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla przyłączanych modułów wytwarzania energii typu D* , a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ZGH BOLESŁAW S.A., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii (EON, ION, FON i LON).
Zestawienie procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D.
 2. Wzór wniosku o podanie napięcia (EON).
 3. Wzór – załącznik nr 1 do wniosku EON.
 4. Wzór – załącznik nr 12 do wniosku EON.
 5. Wzór – załącznik nr 13 do wniosku EON.
 6. Wzór wniosku o tymczasowe pozwolenie na użytkowanie (ION).
 7. Wzór – załącznik nr 1 do wniosku ION.
 8. Wzór – załącznik nr 12 do wniosku ION.
 9. Wzór – załącznik nr 13 do wniosku ION.
 10. Wzór wniosku o ostateczne pozwolenia na użytkowanie (FON).
 11. Wzór – załącznik nr 1 do wniosku FON.
 12. Wzór – załącznik nr 6 do wniosku FON.
 13. Wzór – załącznik nr 8 do wniosku FON.
 14. Wzór wniosku o ograniczone pozwolenie na użytkowanie (LON).
 15. Wzór – załącznik nr 1 do wniosku LON.

*Podział modułów wytwarzania energii:

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D
0,2 MW 10 MW 75 MW**

 **Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.

Wartość mocy maksymalnej, do której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu A Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D
Poniżej 0,2 MW 0,2 MW 10 MW 75 MW**


** - Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.


Modernizacje jednostek wytwórczych

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 4 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ZGH BOLESŁAW S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami objęcia kodeksem RfG dla modernizacji lub wymiany modułów wytwarzania energii.
Procedura objęcia wymogami modernizacji jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ZGH BOLESŁAW S.A., prowadzących do wydania decyzji w sprawie objęcia modułu wytwarzania energii wymogami kodeksu NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany.


Zestawienia procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Procedura objęcia wymogami NC RfG modułu wytwarzania energii w przypadku modernizacji lub wymiany
 2. Wzór - załącznik I: Powiadomienie
 3. Wzór - załącznik II: do Załącznika I do Powiadomienia

Testowanie jednostek wytwórczych

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 41 ust. 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ZGH BOLESŁAW S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami testowania przyłączanych modułów wytwarzania energii, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C i D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Procedura testowania jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ZGH BOLESŁAW S.A., prowadzących do przeprowadzenia wymaganych testów modułów wytwarzania energii oraz do właściwej interpretacji wyników przeprowadzonych testów.

Zestawienie procedury i stosownych zakresów testów (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Procedura testowania jednostek wytwórczych.
 2. Wzór – załącznik 1: LFSM-O.
 3. Wzór – załącznik 2: LFSM-U.
 4. Wzór – załącznik 3: FSM.
 5. Wzór – załącznik 4: Reg Odbudowy Częstotliwości.
 6. Wzór – załącznik 5: Praca na Potrzeby Własne.
 7. Wzór – załącznik 6a: Zdolność Do Gen.Q powyżej 110kV.
 8. Wzór – załącznik 6b: Zdolność Do Gen.Q poniżej 110kV.
 9. Wzór – załącznik 7: Regulacja mocy czynnej.
 10. Wzór – załącznik 8: Tłumienie oscylacji mocy.
 11. Wzór – załącznik 9: Tryb regulacji napięcia.
 12. Wzór – załącznik 10: Tryb regulacji mocy biernej.
 13. Wzór – załącznik 11: Tryb regulacji współczynnika mocy.
 14. Wzór – załącznik 12: Pmax.
 15. Wzór – załącznik 13: Pmin.
 16. Wzór – załącznik 14: Praca wyspowa.
 17. Wzór – załącznik 15: Rozruch autonomiczny.
 18. Wzór – załącznik 16: Zaprzestanie generacji mocy czynnej.
 19. Wzór – załącznik 17: Zmniejszenie generacji mocy czynnej.

Certyfikacja jednostek wytwórczych

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 41 ust. 3a Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ZGH BOLESŁAW S.A. przedkłada opracowany w ramach PTPiREE, obowiązujący od dnia 1 lipca 2020 r. dokument „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych", związany z zasadami certyfikacji przyłączanych modułów wytwarzania energii, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C i D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Dokument ten reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci jednostek wytwórczych. Dokument wprowadza od 01.07.2020 r. wzorzec Deklaracji zgodności, którego stosowanie dopuszczono w miejsce certyfikatów w okresie przejściowym do dn. 27 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu znajdują się pod linkiem: http://www.ptpiree.pl/aktualnosci/2020-03-27

Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Dz. U. z 2019 poz. 544 z późniejszymi zmianami, zgodnie z Art. 4 pkt. 6 ww. ustawy deklaracja zgodności jest oświadczeniem producenta, instalatora lub ich upoważnionego przedstawiciela albo prywatnego importera, na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami.
Dodatkowo zgodnie z zapisami Procedury Wykorzystania Certyfikatów w Procesie Przyłączenia deklaracja zgodności może być wystawiona przez dostawcę w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1.

W związku z powyższym dopuszcza się aby deklaracja zgodności dla modułów wytwarzania energii była wystawiona przez:

 • Producenta
 • Instalatora
 • Upoważnionego przedstawiciela producenta
 • Importera

Na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z NC RfG oraz Wymogami Ogólnego Stosowania wynikającymi z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci NC RfG.
Procedura certyfikacji jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ZGH BOLESŁAW S.A., prowadzących do właściwego wykorzystania certyfikatów modułów wytwarzania energii.

Zestawienie procedury i stosownego załącznika (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzanie energii do sieci elektroenergetycznych
 2. Wzór deklaracji zgodności