IRiESD Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej

Paliwa Gazowe - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego gazowego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowały Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej a następnie poinformowały użytkowników elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego gazowego pisemnie oraz w formie umieszczenia na stronie internetowej o publicznym dostępie do projektu Instrukcji wraz z możliwością zgłaszania uwag do projektu Instrukcji.

Proces konsultacji projektu Instrukcji został zakończony w dniu 16.01.2018r.

W ramach procesu konsultacji projektu IRiESDg nie wpłynęła żadna uwaga. Raport z konsultacji oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej są dostępne poniżej. 

 IRiESD Gaz 2018r.

  Raport z konsultacji IRiESD Gaz 2018