Energia Elektryczna

Przedsiębiorstwo Energetyczne ZGH "Bolesław" S.A.

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. prowadzą działalność energetyczną, której przedmiotem jest:

  • dostawa energii elektrycznej do Odbiorców Zewnętrznych, których urządzenia lub sieci przyłączone są do zakładowej sieci elektroenergetycznej, (w oparciu o koncesję na dystrybucję energii elektrycznej Nr DEE/84/605/W/OKR/2008/JM z dnia 22 grudnia 2008 roku)
  • obrót energią elektryczną w ramach zawartych z Odbiorcami Zewnętrznymi Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej (w oparciu o koncesję na obrót energią elektryczną Nr OEE/531/605/W/OKR/2008/JM z dnia 22 grudnia 2008 roku).


Przedsiębiorstwo Energetyczne ZGH „Bolesław” S.A. dysponuje doświadczoną kadrą i wypracowało własne kompetencje w zarządzaniu rozwojem i eksploatacją energetycznych sieci dystrybucyjnych zlokalizowanych na obszarze przemysłowym