Kodeksy sieciowe NC DC

Energia Elektryczna - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Informacje Ogólne

Informujemy, że w dniu 7 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dalej: Rozporządzenie 2016/1388).

Na podstawie art. 6 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja odbiorcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/1388, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1388 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.
Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.314.4.2018.2019.ZJ, z dnia 12 lutego 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania odbioru przedłożone przez PSE S.A.
Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1388 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 18 sierpnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1388 odbiory przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także odbiory modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC DC dostępny jest pod linkiem:
https://www.pse.pl/dcc

Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD, w ramach procesu zapewniania zgodności oraz podział obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD oraz operatorom systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności, a także dodatkowe szczegóły dotyczące procedury pozwolenia na użytkowanie dostępny jest pod linkiem:

Wykaz informacji, dokumentów i wymagań dotyczących kodeksu NC DC


Pozwolenia na użytkowanie

Pozwolenia na użytkowanie dla systemów dystrybucyjnych oraz dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP.
W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 31 ust. 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1388 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia odbioru, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 18.08.2019r., ZGH BOLESŁAW S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla systemów dystrybucyjnych oraz dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP, a także funkcjonujących systemów dystrybucyjnych w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.
Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla systemów dystrybucyjnych, oraz dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP, obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu dystrybucyjnego lub jednostki odbiorczej oraz po stronie ZGH BOLESŁAW S.A., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie.

Zestawienie procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Procedura pozwolenia na użytkowanie. 
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dotyczy instalacji odbiorczych instalacji dystrybucyjnych systemów. 
  2.1 Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla instalacji odbiorczej instalacji dystrybucyjnej.
  2.2 Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napicia EON.
  2.3 Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napicia EON.
 3. Wniosek o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu/instalacji. 
  3.1 Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu / instalacji.
  3.2 Załącznik nr 8 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla instalacji / systemu.
  3.3 Załącznik nr 11 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla instalacji / systemu.
 4. Wniosek o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dotyczący instalacji odbiorczych / nowych instalacji dystrybucyjnych.
  4.1 Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu / instalacji.
  4.2 Załącznik nr 5 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla instalacji / systemu.
  4.3 Załącznik nr 7 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla instalacji / systemu. 
 5. Wniosek o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dotyczący instalacji odbiorczych / instalacji dystrybucyjnych.
  5.1 Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla instalacji / systemu.
 6. Wzór: Załącznik do wniosku o zawarcie umowy dystrybucji oświadczenie OSDn
 7. Wzór: Dokument instalacji dla przyłączenia jednostki odbiorczej wykorzystywanej do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania.
 8. Wzór: Powiadomienie o zaprzestaniu oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz / lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania.
 9. Wzór: Dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej przyłączonej na napięcie powyżej 1 kV do regulacji zapotrzebowania.

Modernizacje systemów dystrybucyjnych

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 4 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1388 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia odbioru (NC DC), a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 18.08.2019 r., ZGH „BOLESŁAW” S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z objęciem wymogami kodeksu NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany elementów systemów dystrybucyjnych.
Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń. obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu dystrybucyjnego oraz po stronie ZGH „BOLESŁAW” S.A., prowadzących do wydania decyzji w sprawie objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego, wymogami kodeksu NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń.

Zestawienia procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego OSDp. 
  1.1 OSDp Załącznik I powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie urządzeń w sieci NN, WN, SN i nn.
  1.2 OSDp Załącznik II Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany urządzeń - załącznik do POWIADOMIENIA.
 2. Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy. 
  2.1 Załącznik I do Procedury dla OSDn wzór powiadomienia o planowanej przez OSDn modernizacji lub wymianie urządzeń.
  2.2 Załącznik II do Procedury dla OSDn Załącznik do Powiadomienia Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany.
 3. Procedura objęcia istniejącej instalacji automatyki SCO w sieci OSD.
  3.1 Załącznik I do Procedury dla SCO wzór powiadomienia.
  3.2 Załącznik II do Procedury dla SCO Załącznik do Powiadomienia Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany.

Testowanie i certyfikacja systemów dystrybucyjnych

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 35 ust. 3a i 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1388 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 18.08.2019 r., ZGH BOLESŁAW S.A. przedkłada opracowaną w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami testowania i certyfikacji systemów dystrybucyjnych, a także funkcjonujących systemów dystrybucyjnych w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.
Procedura testowania systemów dystrybucyjnych, obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu dystrybucyjnego oraz po stronie ZGH BOLESŁAW S.A., prowadzących do przeprowadzenia wymaganych testów oraz zapewnienia wymaganej certyfikacji systemów dystrybucyjnych, a także właściwej interpretacji wyników przeprowadzonych testów oraz załączonych certyfikatów.

Zestawienie procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między OSD.
  1.1 Załącznik 1 OSDp Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności technicznej operatorów do spełnienia standardu wymiany.
  1.2 Załącznik 2 OSDp Programy ramowe testu zgodności w zakresie układu SCO realizującego automatykę SCO.
  1.3 Załącznik 3 OSDp Program ramowy testu zgodności w zakresie synchronizacji. 
  1.4 Załącznik 4 OSDp Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności do odłączania odbioru przy niskim napięciu. 
  1.5 Załącznik 5 OSDp Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności technicznej instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu.
  1.6 Załącznik 6 OSDp Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolności technicznej instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu.
  1.7 Załącznik 7 OSDp Program ramowy dla zdolności generacji mocy biernej przez system dystrybucyjny przyłączony do systemu OSP.
  1.8 Załącznik 8 OSDp Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego.
 2. Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy.
  2.1 Załącznik 1 OSDn Programy ramowe testu zgodności w zakresie automatyki SCO. 
  2.2 Załącznik 2 OSDn Procedura rejestracji certyfikatów sprzętu dla systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy.
  2.3 Załącznik 3 OSDn Wzór tabela centralny rejestr certyfikatów sprzętu dla systemów dystrybucyjnych.