31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

19.01.2024 r. odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie spotkanie sztabu kryzysowego.

Obecni byli: przedstawiciele ZGH „Bolesław”, Wód Polskich, Lasów Państwowych, powiatu olkuskiego, gmin: Bukowno, Bolesław, Olkusz i Klucze oraz dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkaniu przewodniczył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar stwierdził, że: Sprawa procesu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” jest niezwykle ważna i wymaga szczególnej uwagi. Szybszy niż na początku zakładano przebieg zatapiania szybów i wyrobisk, a także skutki tzw. „górnictwa historycznego”, które prowadzone było w rejonie olkuskim od średniowiecza, mają swoje widoczne konsekwencje. Niezbędne jest stałe koordynowanie działań i monitorowanie wpływu procesu na społeczność lokalną. Dlatego tęż proszę o ścisłą współpracę kopalni, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów administracji państwowej.

Prezes ZGH „Bolesław” S.A. B.Ochab przedstawił prezentację o aktualnym stanie procesu zatapiania kopani „Olkusz-Pomorzany”. Następnie głos zabrał przedstawiciele PGW Wody Polskie, którzy między innymi odnieśli się do projektowanych zbiorników retencyjnych w rejonie Hutek oraz do rzek i ich stanu w rejonie likwidowanej kopalni. Zaproponowali by do zespołu zostali zaproszeni przedstawiciele OUG w Krakowie. Starosta olkuski poinformował o sprzecznych opiniach prawnych dotyczących odpowiedzialności za górnictwo historyczne i zaproponował wystąpienie do ministerstwa o analizę prawną w tym zakresie. Omówił także problem odtworzenia koryt rzek: Baba, Witeradówka oraz cieku Sztolnia Ponikowska. Przedstawiciele Lasów Państwowych poinformowali o działaniach w zakresie likwidacji zapadlisk oraz wycince drzew w powstających zalewiskach, a także o gotowości do wyczyszczenia odcinka Sztolni Ponikowskiej. Z-ca Burmistrza Olkusz przedstawił problemy związane z górnictwem historycznym, wodami opadowymi i ich spływu w kierunku Gmin Bolesław i Bukowno. Prezes B. Ochab przekazał informacje o wykonywaniu dodatkowych otworów obserwacyjnych w Olkuszu oraz o badaniach satelitarnych, które uzupełnią wiedzę o terenie objętym zapadliskami i zalewiskami. Wójt Gminy Bolesław zaapelował o wyczyszczenie koryta cieku Sztolnia Ponikowska, podziękował Lasom Państwowym za sprawne działania związane z wycinką drzew na terenach zalewiskowych. Przekazał informację, że budowa zbiorników retencyjnych w rejonie Hutek zapewni bezpieczeństwo powodziowe w miejscowościach Hutki i Laski i w tym zakresie liczy na przychylność PGW Wody Polskie. Poinformował także o powołaniu Spółki Wodnej w Gminie Bolesław mającej na celu wykonywanie prac melioracyjnych oraz utrzymywaniu w dobrym stanie technicznych rowów odwadniających przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury w postaci Kanału Dąbrówka. Przedstawiciele Gminy Klucze przedstawili informację o istniejących terenach z występowaniem podtopień w miejscowościach : Rodaki, Chechło i Ryczówek oraz o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców powiatu olkuskiego ze studni zlokalizowanych na terenie Gminy Klucze. Z-ca Burmistrza Miasta Bukowno odniósł się do procesu likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” i poinformował o górnictwie historycznym, które stanowi zagrożenie mogącymi się pojawiać zapadliskami. Poprosił PGW Wody Polskie o utrzymywanie w dobrym stanie technicznym cieków: Baba, Sztoła i Warwas.

Udostępnij: