Drodzy Czytelnicy!

Przekazujemy Państwu kolejną książkę o historii Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie i ważnych wydarzeniach w naszym regionie. Jest to kontynuacja Kalendarium „Dzieje Wydarzenia Ludzie” obejmująca lata 2013-2020. Autorami poprzednich wydań byli Józef Liszka i Elżbieta Świć. Niestety nie dane im było kontynuować dotychczasowej pracy. Elżbieta Świć odeszła od nas po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 13 czerwca 2017 roku. Józef Liszka opuścił nas 14 lutego 2019 roku. Oboje, od 2000 roku z wielką pasją spisywali historię ZGH na tle dziejów tradycji górniczo-hutniczych ziemi olkuskiej. Praca ta dawała im wiele radości i satysfakcji tym bardziej, że ogromne zainteresowanie lokalnej społeczności sprawiło potrzebę kontynuacji wydawnictwa.

Pracowali razem, uzupełniając wizerunek ZGH o nowe fakty, zbierając i zamieszczając wspomnienia byłych pracowników w kolejnych wydaniach, aż do roku 2012. Wspólnie potrafili z niezwykle dużej ilości faktów i wydarzeń z lat 1945-2012 stworzyć wspaniale uporządkowane kalendarium, które w prosty sposób pozwala Czytelnikowi poruszać się po interesujących go okresach. W czterech wydaniach książki oddali obraz przedsiębiorstwa, które dumnie kontynuuje tradycje górniczo-hutnicze tych ziem. Przedsiębiorstwa, które może poszczycić się ogromnymi osiągnięciami technicznymi i technologicznymi na przestrzeni kilkudziesięciu lat swojej działalności. Przedsiębiorstwa, które aktualnie przoduje wśród firm branży cynkowej w Polsce i może skutecznie konkurować z podobnymi zakładami w Europie. Zrelacjonowanie tak bogatego w wydarzenia okresu, bo obejmującego aż 67 lat, nie było łatwe. Tym bardziej wyrażamy wielki szacunek i podziw dla ich twórczej pracy.

My, autorzy niniejszego wydania, staraliśmy się w podobnym duchu kontynuować pracę Elżbiety Świć i Józefa Liszki. Podejmując się tego zadania, byliśmy świadomi wyzwań, jakie nas czekają, gdyż trudno nam, inżynierom, dorównać zwłaszcza w sferze językowej czy stylistycznej zdolnościom polonistycznym naszych poprzedników.
Korzystając z metody kalendarium, zaprezentowaliśmy następne lata z historii Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław”. Jest to okres od początku 2013 roku do grudnia roku 2020. Piszemy o istotnych wydarzeniach, jakie w tym czasie zaistniały w procesie wydobywczym i przeróbczym, jak również i w procesach hutniczych, pamiętając także o sferze organizacji i obszarze ekonomicznym zakładów.
Lata 2013-2020 to w historii ZGH „Bolesław” S.A. okres stosunkowo krótki, jednakże szczególnie ważny, gdyż Firma w nowej strukturze właścicielskiej musiała się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, jakie postawiła przed nią szybko zmieniająca się sytuacja gospodarcza kraju i świata. Nastąpiły radykalne zmiany w funkcjonowaniu ZGH „Bolesław” S.A. spowodowane także z jednej strony kończącą się działalnością wydobywczą ostatniej czynnej kopalni „Olkusz-Pomorzany”, a przez to zmniejszającym się udziałem własnych koncentratów do produkcji cynku, a z drugiej, koniecznością zapewnienia perspektywy rozwoju w oparciu o zaopatrzenie w surowce z zewnątrz i nowe technologie przerobu odpadów pogórniczych i pohutniczych, w tym odpadów z produkcji stali w piecach elektrycznych.

Ostatnie 8 lat można na pewno nazwać jednym z najbardziej dynamicznych okresów rozwoju Grupy Kapitałowej, popartego olbrzymimi nakładami inwestycyjnymi. Nowy właściciel Stalprodukt S.A. sprzyjał nowatorskim pomysłom Zarządu. W tym właśnie czasie podjętych zostało wiele ważkich decyzji w sferze techniczno-technologicznej, zaczynając od intensyfikacji procesów modernizacyjnych części przeróbczej i hutniczej Spółki, a kończąc na przygotowaniach do całkowitej likwidacji części górniczej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem podejmowanych prób wydłużenia istnienia kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Architektem zachodzących zmian był bez wątpienia Zarząd ZGH „Bolesław” S.A., z jego Prezesem Bogusławem Ochabem w roli głównej – człowiekiem, który zawsze potrafił wyzwolić pomysłowość podwładnych, zmotywować ich do pracy, a następnie właściwie ukierunkować. Te umiejętności pozwoliły mu, jako zarządzającemu ZGH „Bolesław” S.A., przez długie lata odnajdywać się, wśród meandrów życia gospodarczego rejonu olkuskiego, a nawet i kraju. W ostatnim okresie dla swoich innowacyjnych poczynań zyskiwał wsparcie ze strony Stalproduktu S.A. Bochnia – nowego właściciela ZGH, a zwłaszcza Prezesa Zarządu Stalproduktu S.A., Piotra Janeczka, równocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZGH „Bolesław” S.A., który zaakceptował strategię Spółki i planowane ambitne inwestycje służące budowie perspektyw funkcjonowania ZGH „Bolesław” S.A. Odwaga i determinacja Zarządu oraz nowego właściciela w podejmowaniu niejednokrotnie trudnych i kontrowersyjnych decyzji, pozwoliły wspiąć się Spółce na szczyt firm branży cynkowej zaliczanych do innowacyjnych, promujących ideę zrównoważonego rozwoju i inicjujących gospodarkę w obiegu zamkniętym.

Już zrealizowane oraz te planowane do wykonania inwestycje w części hutniczej Spółki, gwarantują perspektywę utrzymania, a nawet i zwiększenia ilości produkowanego cynku, pomimo utraty własnej bazy surowcowej w postaci rudy wydobywanej z kopalni „Olkusz-Pomorzany”, a wdrożone nowe technologie zapewniają ZGH „Bolesław” S.A. miejsce wśród najnowocześniejszych zakładów europejskich branży hutnictwa cynku, a może i w niedalekiej przyszłości także właściwą pozycję na rynkach światowych, czego serdecznie życzymy.
W trosce o rzetelność gromadzonych materiałów, podjęliśmy współpracę z byłymi i czynnymi pracownikami ZGH „Bolesław” S.A., często bazując na ich wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Korzystaliśmy z istniejącej dokumentacji ZGH „Bolesław” S.A. przechowywanej w Biurze Zarządu i Spraw Korporacyjnych, Dziale Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu oraz w Dziale BHP i Szkolenia, a także licznych prezentacji multimedialnych autorstwa osób sprawujących nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Spółki. W trakcie opracowywania niniejszego Kalendarium posiłkowaliśmy się informacjami zawartymi w publikacjach i wydawnictwach literatury przedmiotu, w zakresie hutnictwa metali nieżelaznych oraz dostępnymi opisami procesów metalurgicznych.
Zderzyliśmy się z ogromnym zasobem danych, które należało usystematyzować, a następnie dokonać ich syntezy według kryterium ważności dla funkcjonowania ZGH „Bolesław” S.A., po czym w przystępny sposób przedstawić, by zainteresować nimi większe grono ludzi, nie tylko fachowców czy czynnych i byłych pracowników Zakładów. Nie mogliśmy pominąć szeregu bardzo istotnych wskazówek udzielonych nam przez Zarząd ZGH „Bolesław” S.A., które w zasadniczy sposób wpłynęły na kształt tego wydawnictwa.

W naszym opracowaniu umieściliśmy załącznik zatytułowany Rejestr wydarzeń z górnictwa i hutnictwa rejonu olkusko-bolesławskiego od XIII wieku do 2020 roku. Przedstawiliśmy w nim łańcuch przyczyn i skutków najważniejszych udokumentowanych wydarzeń - od najdawniejszych czasów po dzień dzisiejszy, w formie zestawienia krótko opisanych faktów z historii rejonu olkuskiego i ZGH „Bolesław” S.A.
Ponadto chcieliśmy przybliżyć Państwu genezę powstania tradycji górniczych, bo praca pod ziemią to nie tylko „urabianie złoża kilofem”. Górnicy mają swoje zwyczaje, wartości i specyficzną kulturę. Na ziemi olkuskiej tradycje górnicze są wyjątkowym zjawiskiem od lat cieszącym się wielką estymą. Kultywowane są one w ZGH „Bolesław” S.A. ze szczególną starannością. Święta Barbara - patronka górników, szacunek do munduru i górniczej szpady, wspólne biesiady i uroczystości oraz górnicze pozdrowienie „Szczęść Boże!” - to tylko niektóre elementy kultury górniczej zachowane do dnia dzisiejszego. Również pięknie w tradycje ZGH „Bolesław” S.A. i HC „Miasteczko Śląskie” S.A. wpisują się obchody Dnia Hutnika. Stąd też w oddzielnym załączniku pod nazwą Kultywowanie tradycji górniczo-hutniczych w ZGH „Bolesław” S.A. postanowiliśmy przypomnieć jednym, a uświadomić innym, jak rodziły się tradycje górnicze i hutnicze na naszej olkuskiej ziemi, mając nadzieję, że będą one dalej kultywowane, mimo iż kopalnictwo rud cynku i ołowiu przechodzi do historii.

Jako byli, długoletni pracownicy ZGH „Bolesław” S.A., uczestniczyliśmy lub byliśmy naocznymi świadkami wielu wydarzeń, znaliśmy lub znamy niejednego bohatera opisywanych sytuacji, jednak tworząc Kalendarium staraliśmy się przekazać wszystkie informacje w obiektywny sposób, bez emocji i wyróżniania kogokolwiek lub czegokolwiek.

Gromadząc materiały spotkaliśmy się z życzliwością wielu ludzi, bez której nasza praca byłaby o wiele trudniejsza. Ze swej strony serdecznie dziękujemy tym wszystkim osobom, z którymi przyszło nam współpracować. Szczególne zasługi w tej materii ma Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny ZGH „Bolesław” S.A. Bogusław Ochab, który upoważnił nas do dostępu do istniejących materiałów, a zapewniając przy tym możliwość współpracy z jednostkami organizacyjnymi Spółki, stworzył odpowiednie warunki (dał zielone światło na drodze) do zdobywania potrzebnych informacji. Dziękujemy za obdarzenie zaufaniem i powierzenie nam opracowania Kalendarium ZGH „Bolesław” S.A. w latach 2013-2020 oraz za wniesione uwagi, ocenę i akceptację naszego sposobu narracji i przekazu. Staraliśmy się oddać obraz Zakładów w skondensowany, przystępny i zrozumiały sposób. Czy nam się to udało, ocenią czytelnicy.

Autorzy: Bogdan Włodarz, Jan Ryszard Chojowski, Alina Włoch


Informujemy, że Kalendarium „Dzieje Wydarzenia Ludzie” obejmujące lata 2013-2020 jest do nabycia w ZGH „Bolesław” S.A. w Dziale BHP i Szkolenia.