Likwidacja Kopalni

31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

zostało zorganizowanie w formie wideokonferencji w dniu 24 stycznia 2022 roku 

Grupa Inicjatywna na rzecz rzeki Sztoły powołana przy Stowarzyszeniu Szansa Białej Przemszy skierowała pismo w dniu 10.01.2022 r. do Prezesa Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. oraz do Burmistrza Miasta Bukowno w celu zorganizowania spotkania. Celem spotkania było opracowanie wstępnych koncepcji uprzątnięcia koryta rzeki Sztoły i rzeki Baby po zaprzestaniu pompowania wód kopalnianych zasilających te cieki w związku z likwidacją kopalni „Olkusz-Pomorzany” oraz innych inicjatyw na rzecz społeczeństwa, będących alternatywą dla turystyki i wypoczynku w otoczeniu koryta rzeki Sztoły.

 

 

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Bogusław Ochab – Prezes Zarządu ZGH „Bolesław” S.A.,
 2. Andrzej Szary - Członek Zarządu Dyrektor Marketingu,
 3. Mirosław Gajdziszewski – Burmistrz Miasta Bukowno,
 4. Marcin Cockiewicz – Wice Burmistrz Miasta Bukowno,
 5. Józef Niewdana – Prezes Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy,
 6. Franciszek Rozmus – Wiceprezes Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy,
 7. Jarosław Piątek – emerytowany pracownik ZGH „B”, mieszkaniec miejscowości Żurada,
 8. Łukasz Żak – mieszkaniec miejscowości Żurada Kuźnia,
 9. Bartosz Izdebski – ZGH „Bolesław”, mieszkaniec Bukowna,
 10. Małgorzata Łaskawiec – Fundacja ZGH „Bolesław”, mieszkanka Bukowna.

Uczestnicy spotkania podczas wspólnej dyskusji zaproponowali podjęcie nw. inicjatyw:

Inicjatywa nr I – SPRZĄTAMY KORYTA RZEK SZTOŁY i BABY

 1. Zlecenie specjalistom opracowania koncepcji przeprowadzenia prac porządkowych z uwzględnieniem rzetelnej oceny stanu istniejącego, w tym ustalenie właściwego terminu rozpoczęcia prac porządkowych. Analiza powinna uwzględniać również inwentaryzację zanieczyszczeń koryt obu rzek i ich otoczenia wraz z dokumentacją fotograficzną, a także wyznaczenie etapów i odcinków porządkowania koryta.
 2. Ocena ryzyk związanych z wykonywanymi pracami (szkolenie BHP); (przy udziale: Nadleśnictwa Olkusz-Lasy Państwowe, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie);
 3. Organizacja profesjonalnych ekip porządkowych, odpowiednio przeszkolonych do wykonywania prac na podstawie opinii z punktu 1;
 4. Zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu i materiałów, niezbędnych do wykonywania prac porządkowych (np. rękawice, worki, transport, miejsce utylizacji, itd.);
 5. Przygotowanie Tablic Informacyjnych (m.in. zakazujących poruszania się po korytach rzek quadami, rowerami);
 6. Proponuje się, by za pomocą inicjatyw społecznych przeprowadzić wyłącznie prace przy porządkowaniu brzegów Sztoły.
 7. Sprzątanie, oczyszczenie betonowego koryta rzeki Baby proponuje się zlecić firmom zewnętrznym.

Inicjatywa nr II – WSPARCIE RENATURYZACJI SZTOŁY POPRZEZ USZCZELNIENIE KORYTA RZEKI NA ODCINKU JEJ ZANIKU, TJ. POLIS - ZALEW „LEŚNY DWÓR”

 1. Propozycja spotkania pomiędzy stronami: ZGH „Bolesław” S.A., Burmistrz Miasta Bukowno, ZPKWM w Krakowie, Nadleśnictwo Olkusz i przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz właścicielami działek pomiędzy źródłami rzeki Sztoły, a zalewem „Leśny Dwór” celem omówienia prawnych aspektów realizacji tej inwestycji;
 2. Wykonanie: analizy bilansu wodnego zbiornika „Leśny Dwór” tj. ilości wody dopływającej z koryta rzeki Baby oraz ilości wody opuszczającej zbiornik przez nieszczelności tamy i poprzez boczną przytamkę oraz wydajności czynnego źródła Sztoły i ilości wody przelewającej się przez przytamkę w miejscowości Polis.
 3. W przypadku korzystnego bilansu zlecenie co najmniej dwóm firmom zewnętrznym opracowanie koncepcji uszczelnienia koryta rzeki, z minimalna ingerencją w ekosystem z uwzględnieniem naturalnych uwarunkowań;
 4. Ustalenie źródeł finansowania przedsięwzięcia i możliwości pozyskania dofinansowania;
 5. Wybór najkorzystniejszej koncepcji uszczelnienia koryta rzeki w oparciu o uzgodnienia z wszystkimi instytucjami z pkt. 1 ;
 6. Realizacja przedsięwzięcia.
 7. Stały monitoring przedmiotowego odcinka Sztoły pod katem odbudowy wydajności źródeł.

Inicjatywa nr III – UATRAKCYJNIENIE KANAŁU CENTRALNEGO POD KĄTEM TURYSTYKI I REKREACJI

 1. Burmistrz Miasta Bukowno wspólnie z Prezesem Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. zorganizują spotkanie robocze z Nadleśnictwem Chrzanów – Lasy Państwowe oraz Wodociągami Jaworzno Sp. z o.o. w celu urealnienia koncepcji uatrakcyjnienia Kanału Centralnego pod kątem turystyczno-rekreacyjnym na odcinku na wschód i na zachód od ul. Borowskiej. Koncepcja winna uwzględniać m.in. budowę nowych miejsc postojowych przy punkcie widokowym i wzdłuż ulicy Borowskiej, opracowanie kierunków naturalnego zagospodarowania istniejącego źródła wody w zrekultywowanym wyrobisku kopalni piasku (latem - plażowanie i zimą – morsowanie) z wykorzystaniem drewnianej infrastruktury np. leżaki plażowe, altanki, stoły z ławami do odpoczynku itp.
 2. Podjęcie dalszych działań w oparciu o ustalenia z punktu 1.

Ustalono harmonogram kolejnych spotkań Grupy Inicjatywnej oraz zaproponowano organizację konferencji nt.: „Prawda o rzekach”

 

Udostępnij: