31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Notatka ze spotkania w dniu 21.09.2023 r. w sprawie koncepcji dostarczenia wody do zbiornika „Leśny Dwór” w Bukownie.

Prezes B.Ochab poinformował zebrane osoby o aktualnym stanie zatapiania kopalni „OlkuszPomorzany” podając między innymi rzędne położenia triasowego zwierciadła wody w szybach Chrobry, Dąbrówka i Mieczysław.

Wskazał też, że w ramach prowadzonego monitoringu zaobserwowano zwiększenie się ilości wody w źródłach rzeki Sztoły z poziomu 3,5 m3 /min do 4,0 m3 /min. Obserwacje prowadzone w otworach badawczych na północ od rzeki Sztoły (rejon planowanej kopalni piasku) wskazują natomiast na systematyczny wzrost poziomu zwierciadła wody w tym terenie. Przekazał również, że została przeprowadzona wspólna, z udziałem Burmistrza Miasta Bukowno, wizja w terenie rzeki Sztoły oraz w rejonie Jamnej Góry. W trakcie wizji stwierdzono, że rzeka Sztoła dopływa obecnie do młynów w Podpolis, co wskazuje na sukcesywną odbudowę tego cieku. W związku z planowanym spotkaniem dotyczącym rozważanych koncepcji dostarczenia wody do zbiornika „Leśny Dwór” w Bukownie pokazano (w trakcie wizji) jedno z przykładowych rozwiązań z zastosowaniem koryt betonowych na źródłach w rejonie Jamnej Góry.

Następnie przedstawił prezentację dotyczącą wstępnej, wariantowej koncepcji możliwości dostarczenia wody do zbiornika „Leśny Dwór” w Bukownie.

Na spotkaniu stwierdzono, że mimo braku stałego zasilania w wodę zbiornik „Leśny Dwór” nadal funkcjonuje. Poziom zwierciadła wody w zbiorniku ulega wahaniom, które wynikają z ilości opadów atmosferycznych i wielkości przepływu w rzece Baba. Chcąc zwiększyć ilość wody dopływającej do omawianego zbiornika celowym wydaje się wykonanie wycinki drzew i krzewów porastających brzegi rzeki Baba oraz punktowego uszczelnienia jej koryta w rejonie miasta Olkusza. Prezes B. Ochab zadeklarował, że ZGH „Bolesław” S.A. sfinansuje uszczelnienie rzeki Baby matą bentonitową w wytypowanych kilku metrowych odcinkach (1 – 2 miejsca). Takie działania zostaną wykonane przy współudziale Nadzoru Wodnego PGW WP w Olkuszu.
Z uwagi na możliwość aplikowania o dofinansowanie zostanie złożony przez gminę Bukowno wniosek na pozyskanie funduszy na zadanie pn. „Dostarczenie z rzeki Sztoły wody do zbiornika „Leśny Dwór” w Bukownie”. Uczestnicy spotkania wyrazili pozytywną opinię na temat złożenia w/w wniosku.

Zdaniem wszystkich uczestników spotkania wyniki prowadzonego monitoringu rzeki Sztoły pozwalają na stwierdzenie, że wody tego cieku dopływają coraz dalej od źródeł, co wskazuje na możliwość samoistnej odbudowy rzeki. Dlatego też, niezależnie czy zostaną pozyskane środki zewnętrzne czy też nie, wszyscy uczestnicy spotkania stoją na stanowisku, że podjęcie ostatecznej decyzji, która uruchomi prace projektowe i formalno-prawne w tym zakresie, należy obecnie odłożyć. Wskazują na to aktualne realia zwiększania się ilości wody w rzece Sztoła i podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych. Wspólna, wielokierunkowa analiza bieżących danych z prowadzonego monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych pozwoli na podjęcie adekwatnej w tym zakresie decyzji.

Kolejne spotkanie w temacie dostarczenia wody do zbiornika „Leśny Dwór” w Bukownie planuje się na koniec IV kwartału b.r.

Udostępnij: