31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Na Pustyni Błędowskiej w gminie Klucze w odległości ok. 200 metrów od Róży Wiatrów w godzinach popołudniowych 1 marca 2023 roku powstała niewielka deformacja terenu przypominająca lej o średnicy ok. 1 m i głębokości ok. 0,5 m. Na miejscu zdarzenia pojawili się przedstawiciele ZGH, Gminy Klucze i policji.

Co może być przyczyną powstania tego zjawiska?

Powstała deformacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie źródlisk rzeki Białej. W rejonie tym występują pod piaskami czwartorzędowymi silnie skawerniałe wapienne i dolomitowe utwory triasu. W miejscach, w których występują tzw. okna erozyjne brakuje ilastej izolacji kajprowej między piaskami a dolomitami, wobec czego po intensywnych opadach deszczu woda przemieszcza ziarna piasku z powierzchni i wypełnia te pustki, co w rezultacie powoduje obniżenia terenu.

ZGH nie wyklucza, że w tym przypadku najprawdopodobniej miało miejsce takie zjawisko. W okolicy powstałej deformacji nie prowadzono eksploatacji górniczej przez ZGH „Bolesław” S.A. a najbliższe wyrobiska wypełnione podsadzką znajdują się w odległości ok. 400 metrów od tego miejsca.

W gminie Klucze zjawiska krasowe nie należą do rzadkości, co zostało określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze CZĘŚĆ I - UWARUNKOWANIA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/142/2016 Rady Gminy w Kluczach z dnia 23 czerwca 2016 r. „Na obszarze gminy silnie rozwinięte są zjawiska krasowe będące wynikiem tektoniki, braku ciągłej pokrywy nieprzepuszczalnych warstw nad skałami węglanowymi triasu, a także obecności znacznej miąższości utworów czwartorzędowych o wysokim stopniu infiltracji. Najczęstsze formy krasowe to jamy i jaskinie puste lub wypełnione, które szczególnie silnie rozwinięte są w utworach kruszconośnych.”

W przyszłości podobne zdarzenia mogą mieć miejsce, gdyż należy mieć na uwadze, że po silnych opadach deszczu przepływy wody w utworach piaszczystych będą intensywnie wypełniać formy krasowe, zatem zjawiska deformacji terenu Pustyni Błędowskiej mogą się ujawniać.

Prosimy mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i w przypadku zauważenia podobnego zniekształcenia o nie zbliżanie się do takich miejsc.

Informujemy jednocześnie, że ZGH bada na bieżąco w obszarach byłej działalności górniczej powstające deformacje i określa sposoby ich zabezpieczania.

Udostępnij: