31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

16.02.2023 na zaproszenie Prezesa Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. Bogusława Ochaba odbyło się spotkanie ekspertów AGH Kraków i GIG Katowice z władzami Starostwa Powiatowego i jednostek samorządu terytorialnego - Olkusza, Bukowna, Bolesławia, Klucz oraz przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.

Podczas spotkania Prezes Zarządu ZGH omówił aktualny stan likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” oraz przedstawił zagadnienia związane z zalewiskami, podtopieniami i zapadliskami.

 

 

 

Prezes Zarządu ZGH „Bolesław” wyraził również konieczność współpracy w przygotowaniu opracowania naukowego obejmującego m.in.:

  • inwentaryzację historycznego górnictwa,
  • metody odprowadzania wód na terenach miast i gmin, gdzie odbudują się cieki wodne i sztolnie,
  • określenie przydatności terenów pod zabudowę,
  • wspólne działania gmin w zakresie odprowadzania wód, tak aby wody z terenów jednego miasta lub gminy nie powodowały podtopień i zalewisk na terenie innej.

Opracowanie jest koniecznie z uwagi na to, iż lokalizacja płytkiej eksploatacji nie została dokładnie zewidencjonowana. Informacje o tzw. nowej eksploatacji po 1945 roku przekazywane były przez ZGH do zainteresowanych miast i gmin, natomiast dokumentacja w zakresie starej historycznej eksploatacji górniczej sporadycznie, tylko w przypadku pozyskania tych danych. Stare kopalnictwo wraz ze sztolniami stanowi aktualnie istotny problem związany z zapadliskami jak i podtopieniami. Wspólne zaangażowanie miast i gmin, ZGH „Bolesław” S.A. oraz pozyskanie funduszy polskich i europejskich dla terenów pogórniczych jest szansą dla rozwoju powiatu olkuskiego. Zanim sięgnie się po środki finansowe rzetelnie należy przedstawić stan faktyczny robót podziemnych jak i zdegradowanych powierzchni a następnie ich rewitalizację oraz rewaloryzacje.

Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska GIG Katowice Pan Jan Bondaruk przybliżył problemy jakie występowały w związku z likwidacją kopalń w Niemczech, Czechach i Wielkiej Brytanii. Zaprezentował ścieżkę pozyskiwania środków finansowych, które można będzie przeznaczyć na rewitalizację oraz zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej i przemysłowej. Jest to szansa dla samorządów na rozwój nowych działalności społecznych, gospodarczych i środowiskowych w miastach i gminach pogórniczych. Będzie to wyzwanie dla samorządów, ale również perspektywa nowych, alternatywnych miejsc pracy dla mieszkańców powiatu olkuskiego. Środki na ten cel można pozyskać w ramach m.in.: unijnego programu Life, programu sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej oraz statutowych programów Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach spotkania odbyła się dyskusja, w której głos zabrali przedstawicie samorządów, zgłaszając swoje wątpliwości, uwagi i pomysły związane z tematem spotkania w tym dotyczące starego kopalnictwa oraz podtopień i zalewisk.

Na zakończenie wyrażono konieczność ścisłej współpracy między samorządami i potrzebę cyklicznych spotkań z Zarządem ZGH „Bolesław” S.A.

 

Udostępnij: