31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Mieszkańcy rejonu olkusko-bolesławskiego są świadkami pojawiania się w obszarze górniczym byłych kopalń ZGH różnych deformacji terenu. Te największe, czyli zapadliska robią największe wrażenie a nie jednokrotnie budzą niepokój, choć pojawiają się one w obszarach leśnych (niezabudowanych) i kontrolowanych przez ZGH.

Obserwacje takich zjawisk ZGH prowadziło w okresie eksploatacji rud cynkowo-ołowiowych, a powstające deformacje zasypywano i rekultywowano (do 1994 prowadzono wydobycie na tzw. zawał). Z chwilą rozpoczęcia likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” powołano zespół, który zajmuje się szczegółowym monitorowaniem obszarów pogórniczych i oznaczaniem miejsc niebezpiecznych. Jeżeli zatem te tereny są pod kontrolą i ZGH może z wyprzedzeniem wprowadzić odpowiednie działania zabezpieczające i informujące to już zjawiska deformacji terenu poza obszarem górniczym a w rejonie historycznego kopalnictwa mogą pojawić się w sposób niekontrolowany. I należy się z tym liczyć.

Zatem ZGH widzi konieczność przygotowania przez grono fachowców na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska opracowania, obejmującego szeroki zakres uwarunkowań historycznego górnictwa w kontekście aktualnych zagadnień związanych z procesem likwidacji.

W lutym 2023 roku ZGH zwróciło się z prośbą do Pana Piotra Dziadzio, wiceministra resortu klimatu i środowiska, z prośbą o pilne rozpoznanie zagadnień związanych z historycznym kopalnictwem, trwającym w naszym rejonie od ponad 8. wieków. ZGH proponuje, by ministerstwo klimatu i środowiska zleciło wykonanie opracowania, którego przedmiotem byłoby określenie wpływu historycznego kopalnictwa w rejonie olkuskim na środowisko naturalne i przede wszystkim na deformację powierzchni terenu, z powodu powstałych wówczas pustek eksploatacyjnych w procesie wypełniania się wodą byłego leja depresji. Jest to zagadnienie bardzo istotne ze względu na bezpieczeństwo społeczne.

Proponuje się, by opracowanie uwzględniło m.in. inwentaryzację starych wyrobisk z uwzględnieniem historycznych sztolni: Ponikowskiej, Pileckiej, Czartoryjskiej, Ostowickiej, Czajowskiej, Bolesławskiej) oraz proces przywracania pierwotnych warunków hydrogeologicznych.

Istotne będzie również określenie jakości i ilości wód, które mogą przepływać przez wyrobiska w/w sztolni. ZGH zapewnia pomoc i wsparcie przy realizacji tego opracowania. Udostępni również posiadaną dokumentację, archiwa, dane z prowadzonego monitoringu wód podziemnych i środowiska.

ZGH zwróciło się również z prośbą o zorganizowanie spotkania w ministerstwie klimatu i środowiska z udziałem przedstawicieli urzędów górniczych i Państwowego Instytutu Geologicznego oraz specjalistów i instytucji mogących pomóc w analizie tych trudnych zagadnień.

Mapa rejonu olkuskiego z czasów kopalnictwa szybowego wykonana przez Dominika Deutscha w 1761 roku

 

Porównanie Rejonu Bolesław

Udostępnij: