31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Panel ekspercki w sprawie wystąpienia potencjalnych podtopień na terenach pogórniczych w gminach powiatu olkuskiego – 16.01.2023

Projektując, a następnie budując kopalnię mieliśmy świadomość, że złoża rud zostaną wyczerpane, nadejdzie czas jej likwidacji i będziemy zmagać się z problemami wystąpienia zalewisk, podtopień i zapadlisk. To skutki jakie mogą pojawić się przy odbudowywaniu się leja depresji po zaprzestaniu pompowania wody z dołu kopalni. Na ten temat powstało wiele opracowań i ekspertyz naukowych, aktualizowanych w wyniku przeprowadzania monitoringu i nowych badań w tym zakresie.
W związku z wcześniejszymi rozmowami z jednostkami samorządu lokalnego oraz zasygnalizowaniem Wojewodzie Małopolskiemu problemu podtopień i zalewisk jako skutku likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”, wojewoda małopolski Łukasz Kmita zorganizował panel ekspercki.

Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Prezes ZGH przedstawił prezentację pt: „Proces likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany - stan aktualny - wyzwania”. Podał informacje dotyczące aktualnego stanu procesów likwidacyjnych kopalni w zakresie:
• zatapiania kopalni,
• występowanie zapadlisk,
• podtopień i zalewisk
• historycznego górnictwa.
Zasygnalizował istotne wyzwania i problemy związane ze skutkami likwidacji zarówno dla ZGH, gmin powiatu olkuskiego jak i dla mieszkańców. W związku z możliwością powstawania zalewisk i zapadlisk podejmuje się działania minimalizujące negatywne skutki działalności górniczej. Zwrócił uwagę, iż należy również szczegółowo przeanalizować wpływ historycznego górnictwa (prawie 8 wieków działalności górniczej na tych terenach-eksploatacja ołowiu, srebra i cynku) na ewentualne szkody i gospodarkę wodno-ściekową w rejonie Olkusz.
Podstawowym wyzwaniem wskazywanym przez ZGH „Bolesław” jest utrzymanie reżimu hydrologicznego na powierzchni, tj. budowa urządzeń melioracji wodnych, zachowanie i tworzenie systemów retencji wód, kształtowanie właściwego zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych i terenów zalewowych, budowanie i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i utrzymywanie drożności cieków wodnych a być może tworzenie w przyszłości nowych terenów rekreacji.
ZGH monitoruje i odpowiednio zabezpiecza tereny, w których istnieje możliwość wystąpienia zapadlisk i prowadzi działania wyprzedzające, eliminujące lub ograniczające skutki likwidacji kopalni.

Podczas spotkania wojewoda Łukasz Kmita położył nacisk na konieczność uwzględnienia poczynionych przez ekspertów ustaleń w gospodarce planistycznej, za którą odpowiadają samorządy, na konieczność konstruktywnej współpracy oraz bieżące monitorowanie sytuacji i wdrażanie potrzebnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom.

ZOBACZ ARTYKUŁ NA STRONIE MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

 
foto źródło: Serwis prasowy malopolska.uw.gov.pl

 

Udostępnij: