• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

 

Zakłady Górniczo - Hutnicze „Bolesław” S. A. w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod  Nr 0000193278, posiadająca  NIP: 637-01-02-196, REGON: 000026904

 

OGŁASZAJĄ  PRZETARG – LICYTACJĘ ELEKTRONICZNĄ

 

na sprzedaż:  

„ WÓZKA WIDŁOWEGO MITSUBISHI FD-25 „
- model FD-25N/1/2EF18C51098,
- nr inwentarzowy Z1-763-04908,
- rok produkcji 2005.

Cena wywoławcza za w/w wózek widłowy wynosi 3.700,00 zł + Vat (23%) 
( słownie: trzy tysiące siedemset   złotych 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna  odbędzie się  22.03.2018r. , o godz. 10ºº  i będzie prowadzona  na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

 1.  Wpłacenie wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w wózka widłowego i  przesłanie dowodu wpłaty (scanu) na maila : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 16.03.2018r. 
  Wadium należy wpłacać na  konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,
 2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika (tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. + 48 32 295 55 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   .

Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków ( pkt 1 i 2 ) .
Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej .
Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej .

Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej .

Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny . Jeżeli pomimo wygrania licytacji,  oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli  nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu   oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.

Zastrzega się prawo unieważniania przetargu bez podania przyczyn.

Informacji o w/w wózku widłowym  udziela Marcin Kordaszewski  tel. kom. 666082577. Przedmiotowy wózek widłowy  można   obejrzeć w terminie od 07.03.2018 r. do 16.03.2018r. (w godz. 8°° do 12°°).

 


OGŁASZAJĄ  PRZETARG – LICYTACJĘ ELEKTRONICZNĄ

na sprzedaż:
„ ŁADOWARKI ŁK-1 „ :
-  nr inwentarzowy Z1-511-02200,
-  rok produkcji 1987,
- ciężar 11T , moc 115 KM .

Cena wywoławcza za w/w ładowarkę wynosi 7.400,00 zł + Vat (23%) (słownie: siedem tysięcy czterysta  złotych 00/100 + VAT 23%),
Licytacja elektroniczna  odbędzie się  06.03.2018r. , o godz. 9ºº i będzie prowadzona  na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

 1. Wpłacenie wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w ładowarki i  przesłanie dowodu wpłaty (scanu) na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 27.02.2018r.
  Wadium należy wpłacać na  konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,
 2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” S.A.  jako użytkownika (tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. + 48 32 295 55 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   .

Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków (pkt 1 i 2).

Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej.
Postąpienie wynosi 100,00 złotych (słownie: sto złotych).    

Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej .

Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny. Jeżeli pomimo wygrania licytacji,  oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli  nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo unieważniania przetargu bez podania przyczyn.

Informacji o w/w ładowarce  udziela Pan Jacek Jakubowski (Dział Odzysku Odpadów i Produkcji ZnO ) tel. 3202955986. Przedmiotowy ładowarkę  można   obejrzeć w terminie  od 19.02.2018 r. do 26.02.2018r. (w godz. 10°° do 12°°).

 

OGŁASZAJĄ  PRZETARG – LICYTACJĘ ELEKTRONICZNĄ

na sprzedaż:  
„ KULOMETRYCZNEGO ANALIZATORA –ECAFLOW 150 „ :
-  nr inwentarzowy Z1-801-03003,
-  rok produkcji 2008,

Cena wywoławcza za w/w analizator wynosi 2.900,00 zł + Vat (23%)  ( słownie: dwa tysiące  dziewięćset  złotych 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna  odbędzie się  06.03.2018r. , o godz.11ºº  i będzie prowadzona  na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

 1. Wpłacenie wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w analizatora i  przesłanie dowodu wpłaty (scanu) na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 27.02.2018r.
  Wadium należy wpłacać na  konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,
 2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” S.A.  jako użytkownika (tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacji elektronicznej udziela Daniel Hejczyk tel. + 48 32 295 55 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków (pkt 1 i 2) .

Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej .
Postąpienie wynosi 50,00 złotych  (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej.

Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny. Jeżeli pomimo wygrania licytacji,  oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli  nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo unieważniania przetargu bez podania przyczyn.

Informacji o w/w analizatorze udziela Pani Barbara Sułek (Dział Technologii, Rozwoju i Kontroli Jakości) tel.32-295 6810. Przedmiotowy analizator  można   obejrzeć w terminie od 19.02.2018 r. do 26.02.2018r. (w godz. 8°° do 12°°).