• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

 

Zakłady Górniczo - Hutnicze „Bolesław” S. A. w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod  Nr 0000193278, posiadająca  NIP: 637-01-02-196, REGON: 000026904

BRAK OFERT SPRZEDAŻY